• Hülya sok. No: 21/5-6
  Gaziosmanpaşa Çankaya / ANKARA
 • Tel : +90 (312) 437 37 05
 • Fax : +90 (312) 437 37 06
 • info@vametmedikal.com
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


1.VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Vamet Medikal Sağlık Ürünleri ve Hizmetleri İth. İhrc. San. veTic. A.Ş. (Bundan sonra “VAMET” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamdaişlenebilecektir.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, firmamız tarafından aşağıda yer alanamaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Yürütülmesi,
 • Strateji Planlama ve İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi.
 • Kanundan kaynaklanan zorunluluklar ve diğer haller.
 • Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,Kişisel verileriniz VAMET tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.vametmedikal.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden erişilebilen KİŞİSEL VERİ SAKLAMA, AYDINLATMA ve İMHA POLİTİKASI’nda yer almaktadır.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirketimiz tarafından aşağıda yer alanamaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkiliözel kişilere aktarılabilecektir:

 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Yürütülmesi,-Strateji Planlama ve İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi.
 • Kanundan kaynaklanan zorunluluklar.-Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz VAMET tarafından sözleşme konusu faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili bakanlıklar ve resmikuruluşlar ile çalışmaların yürütülüp istatistiksel süreçlerin yürütülmesi, SGK ve diğer kuruluşlarlayazışmaların takip edilmesi, finansal, hukuki, sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi, iş faaliyetleri, tedarikçive iş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi, üretim ve operasyon faaliyetleri ile kurumsal iletişim faaliyetlerininyönetilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket denetim faaliyetlerininyürütülmesi, çalışanlardan iş süreçlerinin geliştirilmesine dair görüşler alınarak çalışan bağlılığını artırmaçalışmalarının yürütülmesi, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarakyürütülmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve bilgi teknolojileri ve alt yapılarının oluşturulmasüreçlerinin icrası amacıyla ve fiziksel/elektronik yöntemler ile toplanmaktadır. Toplanan kişisel
verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 •  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme vebu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizebir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararıngiderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.vametmedikal.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresindenulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.